Обучениe на кадри в системата на образованието

                                ПРОГРАМА

Кариерна компетентност

Насочена към:  педагогически специалисти до 3 години опит

Анотация на програмата: Програмата е насочена към повишаване знанията и подобряване уменията за  професиите на бъдещето и необходимите умения  на ХХІ век, уменията за управление на кариерата, техниките за кариерно ориентиране чрез образователна  мобилност, ученето на работното място, управлението на професионалния стрес, като едно от най-важните умения на 21в. чрез Балинтовия подход като модел за подкрепа между педагогически специалисти. Участниците в обучението, както и възможностите на електронните платформи за кариерно сътрудничество между училищата, университетите, бизнеса, неправителствените организации, държавната и местни  власти.

Цели на програмата: Програмата има за цел да отговори на потребностите на педагогическите специалисти от кариерно развитие в образователната сфера. Чрез програмата те ще обогатят познанията си за разработване на компетентностен модел в сферата на образованието, разработване на личен кариерен план и Портфолио, и групови методи за управление на работен стрес и прегаряне.  

Методи: В обучението се използват основно интерактивни методи. Участниците ще подобряват уменията си чрез участие в дискусии, ролеви игри, решаването на практически казуси, включително разработване на различни модели за делово себепредставяне на пазара на труда. Активността на участниците в хода на обучението предполага обсъждане на случаи от тяхната практиката, свързани с  основните предимства и предизвикателства на кариерното развитие и ученето на работното място.

Индикатори за очаквани резултати: Фокус в програмата е разработване на личен кариерен план и Портфолио, ориентирани към идеята за лично призвание в професията. Участниците ще дефинират потребностите си от необходими знания, умения и обучения  за тяхното кариерно развитие. Ще получат и информация за възможности за кариерно развитие, обучение и стажове в Европа, програми за заетост и  полезни електронни ресурси и платформи за работа. Ще се запознаят с възможностите на Балинтов подход в системата на образованието.

Теория/практика: Моделът на обучение включва съотношение на практическа и теоретична част 60 към 40.

Компетентности: Кариерна,  комуникативна, екипна.

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити:1

Начин на завършване на обучението:

Обучението завършва с разработването на личен проект за кариерно развитие.

Форма на обучение:

Присъствена  и  индивидуални сесии

Обучители:

Доц.д-р Мария Станимирова

Цветанка Стоянова – трудов психолог, консултант кариерно развитие ниво GCDF